Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

28 września 2018 r. 

Znak sprawy: CTT_FS200_EK_PK_2018/3

Centrum Transferu Technologii WUM zaprasza do składania ofert na opracowanie modułu infomratycznego oraz oprogramowania do programu "Wirtualna Bronchoskopia" w ramach Inkubatora Innowacyjności+

Termin składania ofert - 5 października 2018 r. godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

--------------------------------------------------------------------------

14 września 2018 r. 

Znak sprawy: CTT_FS200_EK_MK_2018/1

Centrum Transferu Technologii WUM zaprasza do składania ofert na opracowanie projektu symulacji medycznej w ramach Inkubatora Innowacyjności+

Termin składania ofert - 21 września 2018 r. godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

----------------------------------------------------------------

Warszawa, 12 września 2018

Zapytanie ofertowe dot. wykonania analizy  na podstawie przesiewowych badań oddziaływań ligand-receptor oraz badań stabilności metabolicznej, zgodnie z załączoną specyfikacją

 Analysis on the basis of screening tests of Ligand-receptor binding assays and metabolic stability, according to the attached specification

 W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1.   Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. wykonania przesiewowych badań oddziaływań ligand-receptor oraz stabilności metabolicznej, zgodnie z załączoną specyfikacją

 

Ligand-receptor binding assays and metabolic stability, according to the attached specification.

 

Assay specification/specyfikacja badania

 

2.  Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) posiadają doświadczenie w wykonywaniu w/w analiz oraz dysponują odpowiednim sprzętem do ich przeprowadzenia oraz zatrudniają wykwalifikowany personel potrzebny do jego wykonania

 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela :
dr Martyna Wróbel: martyna.wrobel@wum.edu.pl

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 30.10.2018 r.

Term of execution of an orrder: 1 month from signing an agreement/putnig an order, not later than till 30.10.2018

3.  Kryterium oceny ofert – cena i termin wykonania

Ofertę na załączonym formularzu , prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 28.09.2018inkubator@wum.edu.pl oraz  martyna.wrobel@wum.edu.pl

Offer on the attached form please sent not later than to do 28.09.2018:by email to inkubator@wum.edu.pl oraz  martyna.wrobel@wum.edu.pl

 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, bez podania przyczyny. 

_____________________________________________________________________________________________________

7 września 2018 r. 

Znak sprawy: CTT_FS200_EK_2018/09/07

Centrum Transferu Technologii WUM zaprasza do składania ofert na opracowanie 5 zgłoszeń patentowych do Urzędu Patentowego RP oraz przeprowadzenie procedury ochrony wynalazków w ramach Inkubatora Innowacyjności+

Termin składania ofert - 17 września 2018 r. godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

----------------------------------------------------------------

7 września 2018 r.

Znak sprawy CTT_FS200_EK_MS/3

Centrum Transferu Technologii WUM zaprasza do składania ofert na dostawę drobnego sprzętu medycznego w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności+"

Termin składania ofert - 17 września 2018 r. godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

---------------------------------------------------------------------------

29 sierpnia 2018 r.

Znak sprawy CTT_FS200_EK_AN_2018/4

Centrum Transferu Technologii WUM zaprasza do składania ofert na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności+"

Termin składania ofert - 7 września 2018 r. godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

--------------------------------------------------------------------------------------------

20 sierpnia 2018 r.

Znak sprawy CTT_FS200_EK_PK_2018/2

Centrum Transferu Technologii WUM zaprasza do składania ofert na rozbudowę programu "Wirtualna Bronchoskopia", w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Termin składania ofert - 28 sieprnia 2018 r., do godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

------------------------------------------------------------------------------------

Znak sprawy CTT-FS200-JS-12/2018

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2018

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi polegającej na utrwalaniu mleka przy użyciu techniki pasteryzacji opartej na metodzie wysokich ciśnień w ramach realizacji projektu w programie "Inkubator Innowacyjności+", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4)

Wymagania stawiane powyżej zamawianej usłudze:

 1. Zakres ciśnień opcjonalnie od 200 do 450  MPa
 2. Zakres temperatur procesowania wysokociśnieniowego od 10 C do 80 C
 3. Pomiar temperatury medium wewnątrz komory ciśnieniowej
 4. Kontrola profilu ciśnienia, w tym jego stałej wartości przy zadanym ciśnieniu procesu
 5. Kontrola i planowanie profilu czasowego narastania i zaniku ciśnienia, wraz z możliwością jego gwałtownego zaniku w czasie rzędu 0.1 s
 6. Objętość czynna procesora wysokociśnieniowego do V = 2 L

7.     Szczegółów dotyczących zapytania udziela : 
dr Aleksandra Wesołowska
aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl

 

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 14.09.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena i termin realizacji.

Ofertę na załączonym formularzu, prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 25.08.2018inkubator@wum.edu.pl oraz   aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Formularz ofertowy

 

Znak sprawy CTT-FS200-JS-14/2018

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2018

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi dehydratacji mleka, w ramach realizacji projektu w programie "Inkubator Innowacyjności+", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4)

Wymagania stawiane powyżej zamawianej usłudze:

1. zakres temperatur procesu od 25 C do 35 C 

2. przebieg procesu w opakowaniach umożliwiających odzyskanie próbki 

3. proces prowadzony zgodnie z wymogami GHP - Dobrej Praktyki Higienicznej i GMP - Dobrej Praktyki Produkcyjnej 

4. czas trwania procesu nie dłużej niż 72 h 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : 
dr Aleksandra Wesołowska
aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl

 

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 14.09.2018.

3.  Kryterium oceny ofert – cena i termin realizacji.

Ofertę na załączonym formularzu, prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 25.08.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz   aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 

Formularz ofertowy

16.08.2018

Znak sprawy: CTT_JS_JB_FS200_2018/9

Centrum Transferu Technologii WUM zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w ramach prac przedwdrożeniowych pt. Opracowanie gotowych zestawów do kolekcji kału oraz transferu preparatów mikrobioty jelitowej do zastosowania w procedurze transplantacji mirobioty jelitowej w projekcie Inkubator Innowacyjności+.  

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

........................................................................................................................................................................................................

10.08.2018.

Znak sprawy: CTT_JSt_GB_FS200_Z_2018/1

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego na Przygotowaniu opisu zestawów do kolekcji kału oraz transferu preparatów mikrobioty jelitowej wraz z przygotowaniem instrukcji obsługi opisującej zestaw do kolekcji kału w ramach grantu „Opracowanie gotowych zestawów do kolekcji kału oraz transferu preparatów mikrobioty jelitowej do zastosowania w procedurze transplantacji mikrobioty jelitowej” realizowanego w programie „Inkubator Innowacyjności+” (nr umowy MNiSW/2017/DIR/71/II+) w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15, Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy 

Wzór umowy o dzieło

10.08.2018.

Znak sprawy: CTT_JS_KN_FS200_2018/1

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego na przygotowaniu i zebranie  materiałów informacyjno-promocyjnych na stronę internetową oraz do broszury na temat OssiMon LAIOM - Laser ASSR Introoperative Ossiculoplasty Monitoring na potrzeby grantu „Komercjalizacja OssiMon LAIOM - Laser ASSR Introoperative Ossiculoplasty Monitoring” realizowanego w programie „Inkubator Innowacyjności+” (nr umowy MNiSW/2017/DIR/71/II+).

Zapytanie ofertowe  - aktualizacja 17.08.2018

Formularz ofertowy - aktualizacja 16.08.2018

Wzór umowy o dzieło

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.07.2018

Centrum Transferu Technologii WUM zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w ramach prac przedwdrożeniowych pt. Opracowanie gotowych zestawów do kolekcji kału oraz transferu preparatów mikrobioty jelitowej do zastosowania w procedurze transplantacji mirobioty jelitowej w projekcie Inkubator Innowacyjności+.  

Termin złożenia oferty: 6 sierpnia 2018 godz. 11.00

Zaproszenie do składania ofert
Formularz ofertowy

24.07.2018

Znak sprawy: CTT_FS200_EK_PK_2018/1

Zaproszenie do składana ofert na przygotowanie modułu informatycznego integrującego dwie części posiadanego programu "Wirtualna Bronchoskopia". 

Termin złożenia oferty - 2 sierpnia 2018 r. godz. 10.00

Zaproszenie do składania ofert
Formularz ofertowy

23.07.2018

Znak sprawy Znak sprawy CTT_JS_JB_FS200/7
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz statystycznych i bioinformatycznych wyników badań pt. Walidacja autorskiej technologii konserwacji mikrobioty jelitowej uzyskanej od zdrowych dawców celem jej wykorzystania do transferu oraz Mikrobiota Polaka - brakujący element - określenie struktury mikrobioty jelitowej zdrowego mieszkańca Polski (enterotypu) za pomocą Sekwencjonowania Następnej Generacji dla celów diagnostyki klinicznej

Termin złożenia oferty: 30 lipca 2018 

Zaproszenie do składania ofert
Formularz oferty

19.07.2018

Znak sprawy  CTT_JS_JB_P_FS200/3

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu raportu zawierającego ocenę ilościową, w postaci liczby jednostek tworzących kolonie (CFU) bakterii wyhodowanych w warunkach tlenowych i beztlenowych z preparatów mikrobioty jelitowej służących na cele transplantacji

Termin złożenia oferty: 26 lipca 2018 godz. 11.00. Przedłużono do 31 lipca 2018

Zaproszenie do składania ofert 
Formularz oferty

Wzór umowy

 

19.07.2018

Znak sprawy  CTT_JS_JB_P_FS200/2

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu raportu z przeprowadzenia identyfikacji szczepów bakterii tlenowych, beztlenowych oraz grzybów otrzymanych z preparatów mikrobioty jelitowej przeznaczonej do transplantacji 

Termin złożenia oferty: 26 lipca 2018 godz. 11.00 Przedłużono do 31 lipca 2018.

Zaproszenie do składania ofert
Formularz oferty
Wzór umowy

18.07.2018

Znak sprawy CTT_JS_JB_FS200/6

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu bibliotek DNA oraz Sekwencjonowanie Następnej Generacji (Shotgun Sequencing) na platformie HiSeq (lub lepszej; sparowane odczyty 2x150 bp, minimum 4GB na próbkę) DNA mikrobioty jelitowej uzyskanego z 30 próbek kału osób zdrowych.

Termin złożenia oferty: 25 lipca 2018
Zaproszenie do składania ofert
Formularz oferty

18.07.2018

Znak sprawy   CTT_JS_JB_FS200/5

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu amplikonów, bibiotek DNA oraz sekwencjonowaniu metodą NGS mikrobioty jelitowej z zastosowaniem Sekwencjonowania Następnej Generacji na platformie Illumina MiSeq (2x300 bp) DNA regionów hiperzmiennych V3-4 bakteryjnego genu 16S rRNA uzyskanego z 60 próbek mikrobioty jelitowej służącej do transferu (FMT)

Termin złożenia oferty: 25 lipca 2018 godz. 11.00
Zaproszenie do składania ofert
Formularz oferty

 

Warszawa, dnia 9 lipca 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  CTT_JSo_EKM_FS200_2018/3

Centrum Transferu Technologii  WUM zaprasza do składania ofert na analizę proteomiczna próbek moczu  mająca na celu zbadanie mechanizmu patologicznego towarzyszącego idiopatycznemu zapaleniu nerek u dzieci.

 

Przedmiot zamówienia:

Identyfikacja proteomiczna jakościowa i  ilościowa  próbek moczu pacjentów, za pomocą spektrometrii mas przy użyciu spektrometrów wysokorozdzielczych typu Orbitrap QExative. Zadaniem wykonawcy jest opracowanie metod izolacji białka z materiału, pomiar oraz identyfikacja białek oraz opracowanie bioinformatyczne wyników. Próbki powinny być rozdzielone za pomocą chromatografii w układzie "odwróconej fazy" lub też w razie konieczności dodatkowo frakcjonowane z wykorzystaniem innych metod chromatograficznych takich jak rozdział w wysokim pH, SCX lub SEC. Porównanie badanych próbek, powinno być wykonane z użyciem metod bazujących na znakowaniu izotopowym takich jak iTRAQ8 i TMT10 lub też bez niego.

Koszt badania powinien uwzględniać koszt transportu.

 

Wymagane doświadczenie w analizie proteomicznej moczu u ludzi.

 

Kryteria wyboru oferty:

 • cena
 • parametry

Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres inkubator@wum.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17/07/2018 r.

Wymagane dokumenty:

Wybór oferty

Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferty.

W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w termie 3 dni od zakończenia postępowania.

Okres związania ofertą: 30 dni

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do wystawienia zlecenia wykonania uslugi badź podpisania umowy.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, 6 lipca 2018r.

 

Zapytanie ofertowe nr CTT/FS200/MW/2/2018

dot. zakupu licencji oprogramowania specjalistycznego

 

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot.: Zakupu licencji na oprogramowanie specjalistycznego: ChemDrawProfessional17 Academic/Single User

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : dr Martyna Wróbel  martyna.wrobel@wum.edu.pl

 

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 30.08.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 16.07.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz  martyna.wrobel@wum.edu.pl

 

Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferty.

 Formularz ofertowy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Warszawa, 6 lipca 2018r.

 

Zapytanie ofertowe nr CTT/FS200/MW/1/2018

dot. zakupu licencji oprogramowania specjalistycznego

 

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot.: Zakupu licencji oprogramowania specjalistycznego programu do analizy i obróbki widm NMR oraz MS Mnova Suite Chemist (NMR/NMRPredict /MS/Verify/qNMR) - licencja oprogramowania, akademicka, jeden użytkownik)

Licencja specjalistycznego oprogramowania Mnova Suite Chemist 

(NMR/NMRPredict /MS/Verify/qNMR) - Academic/Government Desktop - Single User License)

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : dr Martyna Wróbel  martyna.wrobel@wum.edu.pl

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 30.08.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 16.07.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz  martyna.wrobel@wum.edu.pl

Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferty.

 

Formularz ofertowy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, 5 lipca 2018

Znak sprawy CTT_FS200_EK_2018/3

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi przygotowania i utrzymania systemu do analizy akustycznej głosu

Termin składania ofert: 13 lipca 2018 godz. 11.00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, 5 lipca 2018

Znak sprawy CTT_FS200_EK_2018/3

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy system do ciągłego monitorowania podskórnego glikemii Guardian Connect Medtronic - 3 zestawów startowych, w które wchodzi conajmniej: nadajnik, ładowarka, tester + IFU + Serter One Press).

Termin składania ofert: 13 lipca 2018 godz. 11.00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, 5 lipca 2018

Znak sprawy CTT_FS200_EK_2018/2

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy oprogramowaniA do rejestracji i analizy akustycznej głosu Diagno StatSpecjalista – na 2 stanowiska komputerowe.

Termin składania ofert: 13 lipca 2018 godz. 11.00

Zapytanie ofertowe - aktualizacja 12.07.2018

Formularz ofertowy  aktualizacja 12.07.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, 27 czerwca 2018

Znak sprawy CTT_FS200_EK_2018/1

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi  w ramach prac przedwdrożeniowych "Frakcjonowane podawanie tlenu jako metoda zahamowania aktywacji chemoreceptorów kłębka szyjnego w celu leczenia niewydolnosci serca" realizowanych
w projekcie Inkubator Innnowacyjności+.

Termin składania ofert: 4 lipca 2018 godz. 11.00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, 19 czerwca 2018

Znak sprawy CTT-FS200-JS-11/2018

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania przeglądu systematycznego dostępnych badań dotyczących wpływu wysokich ciśnień na cechy i właściwości mleka kobiecego , w ramach realizacji projektu w programie "Inkubator Innowacyjności+", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4)

Wymagania stawiane powyżej zamawianej usłudze:

Od eksperta oczekuje się doświadczenia w zakresie badań z mlekiem kobiecym i laktacją oraz nienagannej znajomości przedmiotu 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : 
dr Aleksandra Wesołowska
aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl

 

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 30.07.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena i termin realizacji.

Ofertę na załączonym formularzu, prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 28.06.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz   aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Formularz ofertowy

Warszawa, 19 czerwca 2018

Znak sprawy CTT-FS200-JS-10/2018

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania ekspertyzy polegającej na ocenie przydatności procesu liofilizacji do zastosowania do utrwalania i dekontaminacji mleka kobiecego na potrzeby banków mleka kobiecego, w ramach realizacji projektu w programie "Inkubator Innowacyjności+", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4)

Od eksperta oczekuje się specjalistycznej wiedzy dotyczącej samego procesu liofilizacji mleka, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń dotyczących mleka kobiecego 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : 
dr Aleksandra Wesołowska aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl

 

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 30.07.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena i termin realizacji.

Ofertę na załączonym formularzu, prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 28.06.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz   aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Formularz ofertowy

14.06.2018

 Znak sprawy CTT_JS_JB_FS200/3

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi  badawczej polegającej na opracowaniu bibliotek DNA oraz Sekwencjonowania Następnej Generacji w metodzie Shotgun Sequencing w ramach prac przedwdrożeniowych Mikrobiota Polaka - brakujący element - określenie struktury mikrobioty jelitowej zdrowego mieszkańca Polski (enterotypu) za pomocą Sekwencjonowania Następnej Generacji dla celów diagnostyki klinicznej realizaowanych w projekcie Inkubator Innnowacyjności+.

Termin składania ofert: 6 lipca 2018 godz. 15

Zapytanie ofertowe - aktualizacja 5 lipca 2018
Formularz ofertowy
Zawiadomienie o zamknięciu postępowania

12.06.2018

Znak sprawy  CTT_JS_JB_P_FS200/1

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dzieła polegającego na przygotowaniu projektów graficznego i technicznego wraz ze specyfikacją dla przedmiotu grantu "Opracowanie gotowych zestawów do kolekcji kału oraz transferu preparatów mikrobioty jelitowej do zastosowania w procedurze transplantacji mikrobioty jelitowej" realizowanego w programie Inkubator Innowacyjności+

Termin złożenia oferty: 18 czerwca 2018 godz. 15.00

Zaproszenie do składania ofert
Formularz oferty
Wzór umowy

12.06.2018

Znak sprawy  CTT_JS_JB_FS200/2

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi opracowania bibliotek DNA oraz sekwencjonowania  metodą NGS mikrobioty jelitowej w ramach prac przedwdrożeniowych pt. Walidacja autorskiej technologii konserwacji mikrobioty jelitowej uzyskanych od zdrowych dawców celem jej wykorzystania do transferu realizowanych w projekcie Inkubator Innowacyjności+ 

Termin składania ofert: 06.07.2018

Zapytanie ofertowe - aktualizacja 5.07.2018

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania

28.05.2018

Znak sprawy CTT_DR_OZS_FS200_2018/3

Zapytanie ofertowe dotyczy  przeprowadzenia oznaczenia wykonanie usługi polegającej na  analizy iTRAQ 8-plex z rozdziałem na 18 frakcji i frakcjonowaniem w wysokim pH w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +. 

Termin składania ofert upływa 03.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy 

22.05.2018

Znak sprawy CTT_DR_KK_FS200_2018/4

Zapytanie ofertowe dotyczy  przeprowadzenia oznaczenia wykonanie usługi polegającej na oznaczenie zawartości kwasu latanoprostowego w 27 próbkach z płynu donorowego w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów

Termin składania ofert upływa 28.05.2018 r. o godzinie 16:00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy 

 

 22.05.2018

Znak sprawy CTT_DR_KK_FS200_2018/5

Zapytanie ofertowe dotyczyprzeprowadzenia badań polegających na sprawdzeniu dodatkowych układów wpływających na stabilność formulacji zawierającej cefazolinę  z potwierdzeniem analitycznym w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+ 

Termin składania ofert upływa 28.05.2018 r. o godzinie 16:00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy 

Znak sprawy CTT-FS200-JS-9/2018

Warszawa, dnia 8 maja 2018

Zapytanie ofertowe dotyczy przygotowania protokołu prospektywnego badania klinicznego weryfikującego skuteczność dołączenia blokera kanału wapniowego do systemowej terapii pacjentów z rozpoznanym rozsianym rakiem trzustki zgodnie z Zasadami Prawidłowego Prowadzenia Badań Klinicznych GCP (ang. Good Clinical Practice).

Projekt badania klinicznego musi obejmować m.in.:

1.     Określenie fazy badania klinicznego wraz z merytorycznym uzasadnieniem (faza I/II/III)

2.     Wybór optymalnego schematu chemioterapii (komparatora) ze szczególnym uwzględnieniem czasu leczenia wraz z uzasadnieniem

3.     Kryteria włączenia/wyłączenia do badania

4.     Statystyczna estymacja wielkości grup pacjentów włączonych do badania, charakterystyka kohort pacjentów

5.     Określenie punktów końcowych badania (pierwszorzędowych/drugorzędowych)

6.     Schemat wizyt i badań kontrolnych

7.     Streszczenie protokołu badania klinicznego

8.     Wybór protokołów oceny jakości życia pacjentów

9.     Projekt zgody pacjenta na udział w badaniu klinicznym

10.  Wynikiem analizy ma być przedstawienie raportu w 2 językach: polskim i angielskim

 

Usługa zostanie przeprowadzona w ramach realizacji projektu w programie "Inkubator Innowacyjności+", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4)

 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : lek Leszek Kraj  leszekkraj@gmail.com

 2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 29.06.2018 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się jedynie Wykonawca, który posiada doświadczenie w przygotowaniu protokołów badań klinicznych dla leków, poświadczone pisemnie

4.  Kryterium oceny ofert :

- cena i termin realizacji.

Ofertę na załączonym formularzu, prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 22.05.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz leszekkraj@gmail.com

Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferty. 
W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w terminie 3 dni od zakończenia postępowania.


Okres związania ofertą: 30 dni


Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Formularz ofertowy

 

Znak sprawy CTT-FS200-JS-8/2018

Warszawa, dnia 8 maja 2018

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania analizy farmakoekonomicznej dla leku z grupy blokerów kanału wapniowego w terapii pacjentów z rozsianym rakiem trzustki. Przygotowana analiza musi obejmować:

1.     Przegląd obecnie stosowanych terapii rozsianego raka trzustki w Polsce i na świecie, na podstawie wyników badań klinicznych/rejestracji produktów leczniczych.

2.     Estymacja akceptowalnych kosztów nowej terapii przez systemy finansujące opiekę zdrowotną w Polce i na świecie.

3.     Ocena efektywności kosztowej proponowanej terapii.

4.     Charakterystyka rynku leków współcześnie stosowanych/zarejestrowanych w leczeniu raka trzustki w Polsce, Europie i USA.

5.     Przegląd obecnie testowanych nowych leków i ich kombinacji w terapii rozsianego raka trzustki.

 

Usługa zostanie przeprowadzona w ramach realizacji projektu w programie "Inkubator Innowacyjności+", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4)

 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : lek Leszek Kraj  leszekkraj@gmail.com

 2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 29.06.2018 r.

 3. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się jedynie Wykonawca, który posiada doświadczenie w wykonywaniu analiz farmakoekonomicznych dla leków, poświadczone pisemnie

 4.  Kryterium oceny ofert :

- cena i termin realizacji.

Ofertę na załączonym formularzu, prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 22.05.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz leszekkraj@gmail.com

Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferty.
W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w terminie 3 dni od zakończenia postępowania.


Okres związania ofertą: 30 dni


Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Formularz ofertowy

26.04.2018

Znak sprawy: CTT_JS_JB_FS200_2018/1 

Zapytanie ofertowe dotyczy dostarczenia 60 preparatów FMT  do analiz naukowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +.

Termin składania ofert upływa 09.05.2018 r. o godzinie 11:00.

Ofertę na  załączonym formularzu, z podaniem znaku sprawy: CTT_JS_JB_FS200_2018/1 , należy przesłać pocztą elektroniczną na adres inkubator@wum.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia   09.05.2018 r. o godzinie 11:00.

Zapytanie ofertowe - aktualizacja 30.04.2018

Formularz oferty

25.04.2018

Znak sprawy CTT_FS200_BT_1/2018

Zapytanie ofertowe dotyczy świadczenie usług Brokera Technologii w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +.

Termin składania ofert upływa 2.05.2018 r. o godzinie 16:00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy 

Wzór umowy zlecenie 

 

Znak sprawy: CTT_JS_PP_FS200_2018/7

Warszawa, dnia 20. kwietnia 2018

 

Centrum Transferu Technologii  WUM zaprasza do składania ofert na wykonanie prototypu urządzenia do treningu kończyn górnych i dolnych u osób starszych z powiadomieniem i analizą uzyskanych wyników i powiadamianiu o wykonaniu bądź nie dostatecznej ilości ćwiczeń.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Wykonanie prototypu urządzenia umożliwiającego: 

1. trening kończyn górnych i dolnych

2. możliwość dopasowania elementów systemu do osób o zróżnicowanej budowie ciała

3. analizę i prezentację uzyskanych wyników ćwiczeń

4. powiadamianie o podjęciu lub nie wystarczającej ilości wysiłku

 

Zamawiana usługa obejmuje następujący zakres zadań:

a.  Wybór materiałów

b.  Montaż prototypu

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się jedynie Wykonawca, który spełnia łącznie warunki:

 1. Posiada doświadczenie w projektowaniu rozwiązań medycznych z wykorzystaniem elementów elektronicznych, poświadczone jedną referencją. Prototyp urządzenia wykorzystywany będzie do podtrzymania aktywności ruchowej osób starszych.
 2. Posiada doświadczenie w oprogramowaniu systemów medycznych oraz doświadczenie w tworzeniu systemów badających ruch ludzki, poświadczone jedną referencją. Prototyp urządzenia będzie zbierał i przedstawiał informacje o ilości podjętej przez użytkownika aktywności fizycznej

Szczegółów dotyczących zapytania udziela: dr n. med. Piotr Pietras pietraspiotr@interia.pl

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Nie później niż do 29.06.2018

 

KRYTERIUM OCENY OFERT :

- cena

- termin wykonania

WYBÓR OFERTY:

Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferty. W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w terminie 3 dni od zakończenia postępowania.

SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę na  załączonym formularzu, z podaniem znaku sprawy: CTT_JS_PP_FS200_2018/7 , należy przesłać pocztą elektroniczną na adres inkubator@wum.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 29.04.2018.

formularz ofertowy

Okres związania ofertą: 30 dni

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy

Znak sprawy CTT_DR_MKo_FS200_2018/3 

Warszawa, dnia 5. kwietnia 2018

Centrum Transferu Technologii  WUM zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu wstępnego planu rozwoju produktu leczniczego zawierającego pochodną protoescygeniny.

 Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie wstępnego planu rozwoju produktu leczniczego zawierającego pochodną protoescygeniny jako substancję czynną wykazującą po wstępnych badaniach Zamawiającego cechy farmakologiczne co daje podstawy do rozważania jego możliwości stosowania w terapii chorób naczyniowych ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Parkesa-Webera, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do wyboru kategorii rejestracyjnych produktu leczniczego determinujących zakres koniecznych do wykonania badań chemiczno-farmaceutycznych, nieklinicznych i klinicznych ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych wymagań Europejskiej Agencji Leków, z wstępną informacją na temat zakresu tych badań, kosztów ich prowadzenia oraz czasu niezbędnego na ich wykonanie. W analizie należy wziąć pod uwagę rozważaną przyszłą komercjalizację produktu na terenie Unii Europejskiej i konieczność przeprowadzenia takiego pakietu badań rozwojowych, które pozwolą przygotować dokumentację rejestracyjną spełniającą wymagania Agencji Rejestracyjnych UE.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 22 czerwca 2018

Wymagania: Od wykonawcy oczekiwane jest doświadczenie w projektowaniu planu badań oraz doświadczenie we współpracy z podmiotami rejestrującymi leki, kosmetyki i produkty lecznice. Oferta powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Plan rozwoju produktu, zakres badań i kosztów musi zostać przekazany zleceniodawcy do 22 czerwca 2018.

Kryteria wyboru oferty:

 • cena
 • parametry

Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę Ofertę na załączonym formularzunależy przesłać pocztą elektroniczną na adres inkubator@wum.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13/04/2018 r.

Wybór oferty: Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferty. W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w termie 3 dni od zakończenia postępowania..

Okres związania ofertą: 30 dni

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy

 

Znak sprawy CTT-FS200-JS-6/2018

Warszawa, dnia 14. marca 2018

Zapytanie ofertowe dotyczy oceny skuteczności blokerów kanału wapniowego, jako leków potencjalizujących chemioterapii pacjentów z rakiem trzustki. Wynikiem analizy ma być przedstawienie raportu w 2 językach; polskim i angielskim

Usługa zostanie przeprowadzona w ramach realizacji projektu w programie "Inkubator Innowacyjności+", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4)

Wymagania stawiane powyżej zamawianej usłudze:

Wynikiem analizy ma być przedstawienie raportu w 2 językach: polskim i angielskim

 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : 
lek Leszek Kraj  leszekkraj@gmail.com

 2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 30.05.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena i termin realizacji.

Ofertę na załączonym formularzu, prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 22.03.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz   leszekkraj@gmail.com

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia.

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Znak sprawy CTT-FS200-JS-5/2018

Warszawa, dnia 14. marca 2018

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi przeprowadzenia analizy farmakoekonomicznej HTA dla nowej kombinowanej terapii nowotworowej

Usługa zostanie przeprowadzona w ramach realizacji projektu w programie "Inkubator Innowacyjności+", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4)

Wymagania stawiane powyżej zamawianej usłudze:

W ramach usługi powinny zostać przeprowadzone następujące analizy:
- analizy efektywności klinicznej, 
- analiz ekonomicznych oraz 
- analizy wpływu refundacji danej technologii na budżet płatnika 

 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : 
lek Leszek Kraj  leszekkraj@gmail.com

 2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 30.05.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena i termin realizacji.

Ofertę na załączonym formularzu, prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 22.03.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz  leszekkraj@gmail.com

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia.

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Znak sprawy CTT-FS200-JS-4/2018

Warszawa, dnia 13. marca 2018

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi liofilizacji mleka , w ramach realizacji projektu w programie "Inkubator Innowacyjności+", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4)

Wymagania stawiane powyżej zamawianej usłudze:

1. zakres temperatur procesu od 25C do 35 C 

2. przebieg procesu w opakowaniach umożliwiających odzyskanie próbki 

3. czas trwania nie dłużej niż 72 h 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : 
dr Aleksandra Wesołowska aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl

 2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 30.05.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena i termin realizacji.

Ofertę na załączonym formularzu, prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 21.03.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz   aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Formularz ofertowy

Znak sprawy CTT-FS200-JS-3/2018

Warszawa, dnia 13. marca 2018

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi polegającej na ciśnieniowaniu mleka przy użyciu High Pressure Processing (HPP), w ramach realizacji projektu w programie "Inkubator Innowacyjności+", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4)

Wymagania stawiane powyżej zamawianej usłudze:

 1. Zakres ciśnień opcjonalnie od 450 do 600  MPa
 2. Zakres temperatur procesowania wysokociśnieniowego od 10 C do 80 C
 3. Pomiar temperatury medium wewnątrz komory ciśnieniowej
 4. Kontrola profilu ciśnienia, w tym jego stałej wartości przy zadanym ciśnieniu procesu
 5. Kontrola i planowanie profilu czasowego narastania i zaniku ciśnienia, wraz z możliwością jego gwałtownego zaniku w czasie rzędu 0.1 s
 6. Objętość czynna procesora wysokociśnieniowego do V = 2 L

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : dr Aleksandra Wesołowska aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 30.05.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena i termin realizacji.

Ofertę na załączonym formularzu, prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 21.03.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz   aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Formularz ofertowy

2017/EL/10349

Warszawa dn 8 marca 2018 r.

Inkubator Innowacyjności +

Centrum Transferu Technologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zapytanie ofertowe

Zakup usługi dla Projektu Inkubator Innowacyjności +,  której przedmiotem jest:

Centrum Transferu Technologii  WUM zaprasza do składania ofert na stworzenie kompletnego uregulowania systemu (ścieżki) komercjalizacji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, która obejmie wszelkie jego aspekty prawne, stworzenie procedury komercjalizacji, opracowanie procedury postępowania z IP WUM oraz stworzenie wzorów niezbędnych dokumentów – w szczególności wzorów umów, oświadczeń i innych dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem oraz z uwzględnieniem planowanych zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym.

W związku z tym Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy:

1.         Opracowanie prawnych aspektów postępowania z IP WUM i ścieżki/ścieżek komercjalizacji (bezpośredniej i pośredniej) własności intelektualnej oraz sporządzenie dokumentu będącego opisem tej ścieżki lub ścieżek, wraz z niezbędnym komentarzem i objaśnieniami opracowanie będzie tworzone w porozumieniu i w ramach konsultacji z pracownikami CTT WUM.

Ścieżka komercjalizacji powinna  być przedstawiona w sposób  przejrzysty dla osób nieposiadających wykształcenia prawniczego. Ścieżka winna być dodatkowo przedawniona w formie schematu.

2. Opracowanie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, który określa w szczególności:

·         prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;

·         zasady wynagradzania twórców;

·         zasady i procedury komercjalizacji,

·         zasady korzystania z majątku uczelni, wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług w zakresie działalności naukowej;

·         zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym

·         pracownikiem uczelni publicznej a tą uczelnią;

·         zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej przez pracownika, studenta lub doktoranta

tej uczelni informacji o wynikach działalności naukowej oraz o know-how związanym

·         z tymi wynikami, informacji o uzyskanych przez pracownika środkach z komercjalizacji

·         oraz zasady i tryb przekazywania przez pracownika przysługujących uczelni części

·         środków uzyskanych z komercjalizacji;

·         zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez uczelnię publiczną informacji o decyzjach ws. komercjalizacji oraz zasady i tryb przekazywania przez tę uczelnię przysługujących pracownikowi części środków uzyskanych z komercjalizacji;

·         zasady,  tryb kontroli  oraz oceny procesu komercjalizacji bezpośredniej  i pośredniej;

·         zasady i tryb procesu komercjalizacji lub zamiany podmiotu prowadzonego proces

·          

3.         Opracowania wzorów następujących dokumentów:

·         zgłoszenia pracownika Uczelni dotyczącego stworzenia rozwiązania, które posiada potencjał komercjalizacyjny wraz ze zgłoszeniem dobra do objęcia ochroną prawną

·         decyzji Uczelni w przedmiocie komercjalizacji rozwiązania zgłoszonego przez pracownika oraz warunków tej komercjalizacji,

·         decyzji Uczelni o rezygnacji z komercjalizacji rozwiązania zgłoszonego przez pracownika

·         pozostałych oświadczeń i klauzul niezbędnych do zapewnienia skutecznego, pełnego i zgodnego z prawem procesu komercjalizacji .

 

4.         Opracowanie wzorów następujących umów:

·         zawieranej pomiędzy Uczelnią a przedsiębiorcą lub osobą fizyczną umowy przenoszącej prawa do określonego rozwiązania, które posiada potencjał komercjalizacyjny w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej oraz prawa do know-how, a także regulującej kwestie uprawnień osobistych twórców oraz przewidującej różne modele czerpania korzyści z takiej umowy;

·         pomiędzy Uczelnia a twórcami będącymi pracownikami WUM, którzy tworzą dobra intelektualne poza zakresem swoich obowiązków  pracowniczych;

·         pomiędzy Uczelnią a osobami trzecimi, niepozostającymi z WUM w stosunku pracy, uczestniczącymi w pracach badawczych, w wyniku których mogą powstać prawa własności intelektualnej; 

·         zawieranej pomiędzy Uczelnią a przedsiębiorcą lub osoba fizyczną umowy licencyjnej na korzystanie z rozwiązania, które posiada potencjał komercjalizacyjny dotyczącej korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej oraz praw do know-how, a także regulującej kwestie uprawnień osobistych twórców i przewidującej różne modele wynagrodzenia licencyjnego (tantiemów) oraz różne modele wyłączności w korzystaniu ze wskazanych praw w okresie trwania umowy;

·         zawieranej pomiędzy Uczelnią a pracownikiem Uczelni w wyniku decyzji o rezygnacji
z komercjalizacji rozwiązania, które posiada potencjał komercjalizacyjny umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej oraz prawa do know-how;

·         współwłasności praw do wynalazku.

Wszystkie dokumenty musza być tworzone, tak aby były przejrzyste, łatwe do modyfikacji przez osoby nieposiadające wykształcenia prawniczego oraz aby zawierały różne warianty możliwych rozwiązań prawnych.

Wzory dokumentów zostaną przygotowanie nie później niż w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

W terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi wstępy draft Zamawiającemu, a następnie w terminie 21 dni naniesie zgłoszone uwagi/korekty.

Wykonawca będzie kontaktował się z osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację zadania co najmniej jeden raz w tygodniu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej.

Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 30 maja 2018

Kryteria wyboru oferty:

1. kryterium CENA – waga 100% 

 2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą łączną liczbą punktów za kryteria: CENA

 3.     Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres inkubator@wum.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16/03/2018 r.

Wybór oferty

Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferty. W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w termie 3 dni od zakończenia postępowania. Strony zawrą umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 30 dni.

Okres związania ofertą: 30 dni

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Warszawa, 07 marca 2018

Zapytanie ofertowe dot. sporządzenia raportu i oceny istotności wyników badania wpływu hamującego bądź pobudzającego związku ADD408003 wobec wybranych efektorów wyszczególnionych w załączonej specyfikacji.

Request for a report and evaluation of the significance of the results of the study of the inhibitory or stimulatory effect of ADD408003 against the selected effectors specified in the attached specification.

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1.   Przedmiot zamówienia:

sporządzenia raportu i oceny istotności wyników badania wpływu hamującego bądź pobudzającego związku ADD408003 wobec wybranych efektorów wyszczególnionych w załączonej specyfikacji.

Request for a report and evaluation of the significance of the results of the study of the inhibitory or stimulatory effect of ADD408003 against the selected effectors specified in the attached specification.

2.  Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) posiadają doświadczenie w wykonywaniu w/w analiz oraz dysponują odpowiednim sprzętem do ich przeprowadzenia oraz zatrudniają wykwalifikowany personel potrzebny do jego wykonania

 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : 
dr hab. Maciej Dawidowski
 maciej.dawidowski@wum.edu.pl

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 30.04.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena i termin wykonania

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 16.03.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz  maciej.dawidowski@wum.edu.pl

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Warszawa, 06 marca 2018 r.

Znak sprawy CTT-FS200-JS-2/2018

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego  na przygotowaniu prototypu urządzenia do wykrywania białka w moczu w ramach realizacji projektu w programie "Inkubator Innowacyjności+", realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4)

Zamawiana usługa obejmuje następujący zakres zadań:

Od wykonawcy oczekiwane jest przygotowanie  prototypu urządzenia do wykrywania białka w moczu, w tym:

a.         Wybór materiałów

b.        Montaż prototypu

c.         Testowanie na próbkach standardowych

d.        Optymalizacja prototypu

e.        Montaż 5 szt. zoptymalizowanego prototypu urządzenia

 

Termin składania ofert mija 15.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy o dzieło

Warszawa, 29.01.2018

Zapytanie ofertowe dot. wykonania przesiewowych badań oddziaływań ligand-receptor, zgodnie z załączoną specyfikacją

 Ligand-receptor binding assays, according to the attached specification

 

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1.   Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. wykonania przesiewowych badań oddziaływań ligand-receptor, zgodnie z załączoną specyfikacją

Ligand-receptor binding assays, according to the attached specification.

Assay specification/specyfikacja badania

2.  Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) posiadają doświadczenie w wykonywaniu w/w analiz oraz dysponują odpowiednim sprzętem do ich przeprowadzenia oraz zatrudniają wykwalifikowany personel potrzebny do jego wykonania

 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela :
dr hab. Maciej Dawidowski
 maciej.dawidowski@wum.edu.pl

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 30.03.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena i termin wykonania

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 05.02.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz  maciej.dawidowski@wum.edu.pl

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Warszawa, 29.01.2018

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi oznaczenia Caco-2 Permeability [A do B, B do A, test P-GP (verapamil)]

detekcja LC/MS, dla jednego związku  (próbka max. 2 mg)

 

Indication of Caco-2 Permeability Assay [A to B, B to A, with P-GP test (verapamil)] with LC/MS detection, for one compound (max. 2 mg sample

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1.   Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia usługi oznaczenia Caco-2 Permeability [A do B, B do A, test P-GP (verapamil)]

detekcja LC/MS, dla jednego związku  (próbka max. 2 mg)

 

Indication of Caco-2 Permeability Assay [A to B, B to A, with P-GP test (verapamil)] with LC/MS detection, for one compound (max. 2 mg sample)

 

2.  Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) posiadają doświadczenie w wykonywaniu w/w analiz oraz dysponują odpowiednim sprzętem do ich przeprowadzenia oraz zatrudniają wykwalifikowany personel potrzebny do jego wykonania

 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela :
dr hab. Maciej Dawidowski
 maciej.dawidowski@wum.edu.pl

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 30.03.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena i termin realizacji.

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 05.02.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz  maciej.dawidowski@wum.edu.pl

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Warszawa, 09.01.2018

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi analizy trwałości metabolicznej związku chemicznego: stabilności w mikrosomach ludzkich, stabilności w komórkach S9 mysich, stabilności w cytochromach P450 (detekcja LC/MS, 5 cytochromów: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 oraz CYP3A4)

Analysis of metabolism of one chemical compound: 1) Hepatic microsomal stability (human) 2) Hepatic S9 stability (mouse) 3)Cytochrome P450 Inhibition Assay (LC-MS detection, panel of 5 CYP450: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 and CYP3A4)

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

  1.       Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia usługi analizy trwałości metabolicznej związku chemicznego: stabilności w mikrosomach ludzkich, stabilności w komórkach S9 mysich, stabilności w cytochromach P450 (detekcja LC/MS, 5 cytochromów: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 oraz CYP3A4)

Analysis of metabolism of one chemical compound: 1) Hepatic microsomal stability (human) 2) Hepatic S9 stability (mouse) 3)Cytochrome P450 Inhibition Assay (LC-MS detection, panel of 5 CYP450: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 and CYP3A4

 2.       Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)         posiadają doświadczenie w wykonywaniu w/w analiz oraz dysponują odpowiednim sprzętem do ich przeprowadzenia oraz zatrudniają wykwalifikowany personel potrzebny do jego wykonania

 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : dr hab. Maciej Dawidowski maciej.dawidowski@wum.edu.pl

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 15.03.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 16.01.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz  maciej.dawidowski@wum.edu.pl

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Warszawa, 09.01.2018

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi oznaczenia wiązania związku z receptorem acetylocholiny (muskarynowy, nieselektywne). Metoda - wypieranie radioligandu [3H]QNB, dwie analizy, jedno stężenie dla każdej, dwa powtórzenia dla każdej

Non-Selective Rat Acetylcholine (Muscarinic) GPCR Binding (Antagonist Radioligand) Assay, 2 analyses, 1 concentration each, 2 repetitions each

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

  1.       Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi oznaczenia wiązania związku z receptorem acetylocholiny (muskarynowy, nieselektywne). Metoda - wypieranie radioligandu [3H]QNB, dwie analizy, jedno stężenie dla każdej, dwa powtórzenia dla każdej

Non-Selective Rat Acetylcholine (Muscarinic) GPCR Binding (Antagonist Radioligand) Assay, 2 analyses, 1 concentration each, 2 repetitions each

 

 2.       Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)         posiadają doświadczenie w wykonywaniu w/w analiz oraz dysponują odpowiednim sprzętem do ich przeprowadzenia oraz zatrudniają wykwalifikowany personel potrzebny do jego wykonania

 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : dr hab. Maciej Dawidowski maciej.dawidowski@wum.edu.pl

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 15.03.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 16.01.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz  maciej.dawidowski@wum.edu.pl

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Warszawa, 09.01.2018

 

Zapytanie ofertowe dot. zakupu licencji wieczystej specjalistycznego

 

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. : 

Zakupu licencji wieczystej specjalistycznego programu do analizy i obróbki widm NMR oraz MS ( Mnova Combo Suite (NMR/NMRPredict /MS), licencja wieczysta, akademicka, jeden użytkownik)

 

Perpetual software license - NMR and MS data analysis (MNova suite, NMR and MS modules)

  

Licencja specjalistycznego oprogramowania Mnova Combo Suite (Mnova Suite

(NMR/NMRPredict /MS) - Academic/Government Desktop - Nominated Perpetual

- Single User License)

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : dr hab. Maciej Dawidowski maciej.dawidowski@wum.edu.pl

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 15.03.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 16.01.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz  maciej.dawidowski@wum.edu.pl

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 

Warszawa, 11.12.2017

 

Zapytanie ofertowe dot. dostawy drobnych odczynników chemicznych

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:

Human sCD80 Instant ELISA nr katalogowy: BMS291INST – 2 opakowania z okresem ważności do 31XII2018 (odczynniki tej firmy zapewniają porównywalność wyników w grancie).

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : Elżbieta Kuźma-Mroczkowska elzbieta.kuzma-mroczkowska@wum.edu.pl

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 31.01.2017 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 18.12.2017: inkubator@wum.edu.pl oraz  elzbieta.kuzma-mroczkowska@wum.edu.pl

 

Warszawa, 09.12.2017

 

Zapytanie ofertowe dot. dostawy drobnego odczynników chemicznych

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. dostawy dot. dostawy: 

1) Toluene, anhydrous, 99.8%, over molecular sieves, packaged under Argon in resealable ChemSeal^t bottles z firmy AlfaAesar, nr kat. 47136 1 op a 1000 ml

3) Chlorobenzene, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal® nr kat 443001000 100 ML 14.80 EURO 1 op

4) Chlorobenzene, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal® nr kat 443000010 1 LT 55.90 1 op

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : d hab. Sebastian Granica  (sgranica@wum.edu.pl)

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 31.01.2017 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl oraz sgranica@wum.edu.pl

Termin nadsyłania ofert: 15.12.2017 r. do godz. 16:00.

Warszawa, 05.12.2017

 

Zapytanie ofertowe dot. dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. dostawy dot. dostawy: 

1) Septy nr kat ROTH-EC99.1-R Septa gumowa Typ 30,7 biała =- 1 op

2) Septy nr kat. ROTH-EC97.1-R Septa gumowa Typ 19,4 biała - 1 op

3) Septy nr kat ROTH-EC95.1-R Septa gumowa Typ 14,9 biała - 1 op

4) Balon do gazów nr kat 06-0253.1 Balon do gazów nr 5 1 op 36.59 -1 op

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : d hab. Sebastian Granica  (sgranica@wum.edu.pl)

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 31.01.2017 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl oraz sgranica@wum.edu.pl

Termin nadsyłania ofert: 12.12.2017 r. do godz. 16:00.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 

Warszawa, 05.12.2017

 

Zapytanie ofertowe dot. dostawy 2 opakowań 2-Bromo-5-methoxybenzoic Acid po 25g 

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. dostawy dot. dostawy 2 opakowań 2-Bromo-5-methoxybenzoic Acid po 25g 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : d hab. Sebastian Granica  (sgranica@wum.edu.pl)

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 31.01.2017 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl oraz sgranica@wum.edu.pl

Termin nadsyłania ofert: 12.12.2017 r. do godz. 12:00.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Warszawa, 04.12.2017

 

Zapytanie ofertowe dot. dostawy acetonitryl do HPLC (75 op x 2,5 l)

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. dostawy acetonitryl do HPLC (75 op x 2,5 l)

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : d hab. Sebastian Granica  (sgranica@wum.edu.pl)

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy, nie później niż do 31.01.2017 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl oraz sgranica@wum.edu.pl

Termin nadsyłania ofert: 11.12.2017 r. do godz. 12:00.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Warszawa, 04.12.2017

 

Zapytanie ofertowe dot. dostawy mieszadła magnetycznego z grzaniem

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. dostawy mieszadła magnetycznego z grzaniem

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : d hab. Sebastian Granica  (sgranica@wum.edu.pl)

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy, nie później niż do 31.01.2017 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl oraz sgranica@wum.edu.pl

Termin nadsyłania ofert: 11.12.2017 r. do godz. 12:00.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Warszawa, 04.12.2017

Zapytanie ofertowe dot. dostawy próbnych elementów składowych prototypu urządzenia do trudnej intubacji.

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. dostawy próbnych elementów składowych prototypu urządzenia do trudnej intubacji (materiałów do druku 3D fantomu tchawicy)

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : lek. M.Kaczor m.kaczor@wum.edu.pl

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy, nie później niż do 31.01.2017 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl  

Termin nadsyłania ofert: 11.12.2017 r. do godz. 12:00.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Warszawa, 27.11.2017

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia badania stanu techniki i możliwości ochrony patentowej nowej, kombinowanej terapii przeciwnowotworowej u pacjentów z rozpoznanym rakiem trzustki.

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

  1.       Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia badania stanu techniki i możliwości ochrony patentowej nowej, kombinowanej terapii przeciwnowotworowej u pacjentów z rozpoznanym rakiem trzustki.

 2.       Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)         posiadają doświadczenie zawodowe w pracy jako Rzecznik Patentowy na rzecz jednostek naukowo-badawczych prowadzących badania w naukach medycznych

b)         posiadają prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego, są (lub zatrudniają) pełnomocnikami przed Europejskim Urzędem Patentowym

c)  posiadają doświadczenie zawodowe w postępowaniu mającym na celu uzyskanie patentu w trybie PCT

d)  zatrudniają ekspertów z branży biotechnologicznej, chemicznej, farmaceutycznej

 3.       Zakres zadań eksperta:

Badanie stanu techniki i możliwości ochrony patentowej nowej, kombinowanej terapii przeciwnowotworowej u pacjentów z rozpoznanym rakiem trzustki w ścisłej współpracy z Twórcą wynalazku (pracownikiem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) i pracownikiem Centrum Transferu Technologii.

Przygotowanie raportu z badania stanu techniki.

Opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej (raport nt. możliwości ochrony prawno-patentowej)

Uwagi: Kontakt z pracownikami WUM osobisty, mailowy i telefoniczny.

5.       Termin realizacji zamówienia: 15.12.2017 - 30.04.2018 r.

6.       Kryterium oceny ofert – cena 100%

  
Ofertę prosimy przesłać 
pocztą elektroniczną na adres mailowy: 
inkubator@wum.edu.pl  

Termin nadsyłania ofert: 04.12.2017 r. do godz. 16:00.

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Warszawa, 20.11.2017

Zapytanie ofertowe dot. dostawy do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego niżej wymienionych towarów:

Kinetex 5u XB-C18 100A, AXIA PackedNew Column 250 x 21.2 mm(1) – 1 szt.

SecurityGuard PREP CartridgeCore-Shell C18 15 x 21.2mm ID(1) – 1 szt

Uchwyt/ SecurityGuard PREP Cartridge Holder Kit 21.2mm ID(1) – 1 szt.

 

Kolumna Kinetex 5u XB-C18 100A 250 x 4.6 mm(1) – 1 szt.

 

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

1.       Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

Kinetex 5u XB-C18 100A, AXIA PackedNew Column 250 x 21.2 mm(1) – 1 szt.

SecurityGuard PREP CartridgeCore-Shell C18 15 x 21.2mm ID(1) – 1 szt

Uchwyt/ SecurityGuard PREP Cartridge Holder Kit 21.2mm ID(1) – 1 szt.

 

Kolumna Kinetex 5u XB-C18 100A 250 x 4.6 mm(1) – 1 szt.

 

2.       Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 31.01.2018 r.

 

3.       Kryterium oceny ofert – cena 100%

  
Ofertę prosimy przesła
ć pocztą elektroniczną na adresy mailowe: dorota.rabczak@wum.edu.pl oraz sgranica@wum.edu.pl

Termin nadsyłania ofert: 27.11.2017 r. do godz. 15:00.

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 

 

Warszawa, 04.09.2017

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej w naukach medycznych oraz 18 godzin (9 terminów po 2 godziny)  konsultacji z zespołami badaczy WUM nt. możliwości ochrony wyników badań


W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

 1.       Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej w naukach medycznych oraz 18 godzin (9 terminów po 2 godziny)  konsultacji z zespołami badaczy WUM nt. możliwości ochrony wyników badań

 

2.       Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)         posiadają doświadczenie zawodowe w pracy jako Rzecznik Patentowy na rzecz jednostek naukowo-badawczych prowadzących badania w naukach medycznych

b)         posiadają prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego, są (lub zatrudniają) pełnomocnikami przed Europejskim Urzędem Patentowym

c)  posiadają doświadczenie zawodowe w postępowaniu mającym na celu uzyskanie patentu w trybie PCT

 3.       Zakres zadań eksperta:

Przeprowadzanie szkolenia: Ochrona własności intelektualnej w naukach medycznych i farmaceutycznych , które zakresem obejmie:

·         Możliwości ochrony innowacji medycznych w Polsce i na świecie  1,5 h

·         Ochrona patentowa w farmacji – 1h

·         Ochrona patentowa zastosowań medycznych, w tym również w branży wellness– 1,5 h

·         Innowacje w medycynie – przykłady innowacji polskich badaczy – 0,5 h

·         Sesja pytań i odpowiedzi – 1h

Termin szkolenia: XI/XII 2017

Liczba uczestników: ok. 50 osób

Miejsce szkolenia: Warszawski Uniwersytet Medyczny (CTT zapewni salę i obsługę organizacyjną szkolenia)

Uwagi: Udostępnienie materiałów szkoleniowych oraz wydanie zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu przez osobę prowadzącą.

Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych na terenie WUM – 18 h dla co najmniej 5ciu zespołów badawczych w zakresie możliwości ochrony wyników badań naukowych WUM

5.       Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 31.05.2018 r.

 6.       Kryterium oceny ofert – cena 100%

 Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl  

Termin nadsyłania ofert: 30.11.2017 r. do godz. 12:00.

 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 

 

Warszawa, 04.09.2017

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia na umowę o dzieło eksperta


W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

 1.       Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę o dzieło eksperta – członka Komitetu Inwestycyjnego w projekcie Inkubator Innowacyjności +.

 

2.       Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)         posiadają doświadczenie zawodowe w pracy w środowisku biznesowym (np. funduszy inwestycyjnych)

b)         posiadają doświadczenie zawodowe w pracy w komercjalizacji wyników badań naukowych (np. firmie posiadającej dział R&D, jednostce naukowej, spółce spin-off, itp.)

 

3.       Zakres zadań eksperta:

1)       Przeprowadzenie oceny merytorycznej w ramach Komitetu Inwestycyjnego wniosków złożonych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +,

b) Sporządzenia raportu z oceny merytorycznej przeprowadzonej przez członka Komitetu Inwestycyjnego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +

oraz uczestnictwo w Komitecie Inwestycyjnym w dniach 13.10.2017 oraz 17.10.2017 r..

2)       Uwzględnienie uwag przekazanych przez Zamawiającego i naniesienie na ich podstawie poprawek w opracowanym materiale do dnia 30 września br.

 

5.       Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 17.10.2017 r.

 

6.       Kryterium oceny ofert – cena 100%

  
Ofertę prosimy przesłać
pocztą elektroniczną na adres mailowy:
inkubator@wum.edu.pl  

Termin nadsyłania ofert: 12.09.2017 r. do godz. 18:00.