Jesteś tutaj

KONKURS NA GRANT na prowadzenie prac przedwdrożeniowych

W związku ze zmianą siedziby CTT WUM nabór projektów został wydłużony do dnia 11 września 2017 do godz. 15.00

Zgodnie z Regulaminem:

-           pracownicy/doktoranci Uniwersytetu – w kopercie z dopiskiem CTT WUM do kancelarii WUM, pok.009 w Rektoracie, ul. Żwirki i Wigury 61,  02- 109 Warszawa, w dni robocze w godzinach 10:00 – 15:00.

adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl

 -pracownicy/doktoranci Instytutu – do siedziby IBAkteria Sp. z o.o., pok. 5, 308 ul. Starościńska 5/5, 02-516 Warszawa, w dni robocze w godzinach 10:00 – 15:00. adres mailowy:  info@ibakteria.com

 Nabór Wniosków prowadzony będzie od dnia 17 lipca 2017 do dnia 11 września 2017 roku.   

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII WUM

oraz

 SYNERGIA  WUM Sp. z o. o.

realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15, Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, ogłaszają

KONKURS NA GRANT

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych,

 w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

 

Maksymalna wartość grantów: do 100 tysięcy złotych netto.

Maksymalna kwota dofinansowania: do 80 tysięcy złotych netto (szczegóły w regulaminie - do pobrania poniżej)

 

Termin naboru wniosków: od 17 lipca do 4 września do godziny 15.00  (prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl)

Uczestnikami Konkursu mogą być:

- pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz 

- zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania),

- uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

PLIKI DO POBRANIA:

1. Regulamin konkursu (aktualizacja 28_08_2017)

2. Wniosek konkursowy

3. Wzór raportu z badań

4. Wzór prezentacji

5. Regulamin Komitetu Inwestycyjnego

Szczegółowe informacje o konkursie udziela Zespół Projektu Inkubator Innowacyjności  + (inkubator@wum.edu.pl)