Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii zostało utworzone w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, w szczególności poprzez:

 • zarządzanie własnością intelektualną Uczelni;
 • wspieranie organizacyjne i kapitałowe tworzenia dóbr intelektualnych przez pracowników, studentów oraz doktorantów Uczelni oraz ich komercjalizację;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej, usługowej i promocyjnej;
 • w zakresie ochrony własności intelektualnej Uczelni;
 • kreowanie działalności innowacyjnej i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.

Zadania Centrum Transferu Technologii:

Centrum wypełnia zadania centrum transferu technologii w rozumieniu przepisów Ustawy w zakresie komercjalizacji bezpośredniej wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, w szczególności poprzez sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami oraz oddawanie wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami do używania, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu lub dzierżawy i obejmuje w szczególności:

 • wspieranie działalności innowacyjnej pracowników naukowych, studentów i doktorantów Uczelni poprzez łączenie nauki z biznesem;
 • dokonywania oceny i wycen wartości komercyjnej prowadzonych w Uczeni badań naukowych i prac B+R;
 • prowadzenie bazy wiedzy w odniesieniu do uzyskanych przez Uczelnię praw do wynalazków oraz dokonywanych zgłoszeń patentowych i administrowanie tym zasobem;
 • rozwijanie idei oraz wspieranie przedsiębiorczości akademickiej poprzez udzielanie pomocy w realizacji przedsiębiorczości akademickiej, w tym związanych z założeniem własnej firmy oraz jej funkcjonowaniem w początkowym okresie działalności;
 • przygotowywanie wyników badań naukowych i prac B+R do sprzedaży i licencjonowania.

Przy Centrum Transferu Technologii działa Rada Nadzorująca CTT powołana dnia 6 maja 2020 r. Zarządzeniem Rektora nr 80/2020 na kadencję czteroletnią, w składzie:

 1. Przewodniczący - dr hab Piotr Korczyński,
 2. Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. Grzegorz Basak,
 3. Sekretarz - dr hab. Jakub Piwowarski.