Konkursy

ENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII WUM oraz SYNERGIA WUM Sp. z o. o.

realizując projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15, Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, ogłaszają

KONKURS NR 2 NA GRANT 

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych,

w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wyników badań lub wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Minimalna kwota grantu : 20 000,00 zł netto

Maksymalna kwota grantu: 100 000,00 zł netto;

Termin naboru wniosków:od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 roku.

- wniosek wraz z budżetem składamy wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl

Uczestnikami Konkursu mogą być:

- Pracownicy Uniwersytetu (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania)

- Zespoły badawcze, w których przynajmniej Kierownikiem grantu jest Pracownik naukowy WUM (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania).

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin konkursu nr 2 na GRANT

Wniosek na o grant

Budżet grantu

Raport  końcowy z grantu 

Poziomy gotowości technologicznej