Aktualne zapytania ofertowe

Data ogłoszenia Termin składania ofert Przedmiot zamówienia
05.12.2019 - 10:52 13.12.2019 - 15:00 CTT_FS227_EK_07_19/3

Przeprowadzenie testów wraz z opracowaniem dokumentacji testowej prototypu wstrzykiwacza do insuliny.

Usługa będzie realizowana dla grantu o akronimie „Syntezator mowy” w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

Oferty należy złożyć na określonym w niniejszym zapytaniu formularzu ofertowym, w następujący sposób:

skan oferty przesłany pocztą e-mail w pliku .pdf na adres: inkubator@wum.edu.pl - do dnia 13 grudnia 2019 r. do godziny 15.00

 

      Liczy się data wpływu oferty.

 

Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości numerem zapytania ofertowego tj.: CTT_FS227_EK_07_19/3.

ZałącznikWielkość
PDF icon testy_-zapytanietg.pdf188.32 KB
Plik testy_formularz_ofertowy.docx223.4 KB
23.09.2019 - 16:35 07.10.2019 - 11:00 CTT/FS227/JSt/GB/2
ZałącznikWielkość
PDF icon zawiadomienie.pdf531.61 KB

Usługa polegająca na opracowaniu i wdrożeniu algorytmu sztucznej inteligencji oceny ryzyka wystąpienia choroby A

Usługa będzie realizowana dla grantu o akronimie Algorytm w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0

Oferty należy złożyć na określonym w niniejszym zapytaniu formularzu ofertowym, w następujący sposób:
•   pocztą tradycyjną na adres: Centrum Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
oraz
•   pocztą e-mail skan oferty, podpisanej przez osoby upoważnione do podpisywania ofert, na adres:  inkubator@wum.edu.pl; Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości znakiem sprawy Oferty należy złożyć na określonym w niniejszym zapytaniu formularzu ofertowym, w następujący sposób:

•   pocztą tradycyjną na adres: Centrum Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
oraz
•   pocztą e-mail skan oferty, podpisanej przez osoby upoważnione do podpisywania ofert, na adres:  inkubator@wum.edu.pl; Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości znakiem sprawy CTT/FS227/JSt/KM/2019/1

 

w terminie do 7 października 2019 r. do godz. 11.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

ZałącznikWielkość
PDF icon Zapytanie ofertowe CTT/FS227/JSt/GB/2222.82 KB
Plik Załącznik nr 1 formularz ofertowy CTT/FS227/JSt/GB/2222.62 KB
Plik załącznik nr 2 do zapytania ofertowego CTT/FS227/JSt/GB/2264.72 KB
Plik załącznik nr 3 do zapytania ofertowego CTT/FS227/JSt/GB/2210.6 KB
Microsoft Office document icon załącznik nr 4 do zapytania ofertowego CTT/FS227/JSt/GB/298 KB
28.08.2019 - 10:48 28.08.2019 - 10:32 CTT/FS227/JSt/KM/2019/1

Usługa polegająca na wyprodukowaniu prototypów szklanych kapilar typu "flat cell" oraz produktu finalnego o parametrach oraz jakości niezbędnych do pomiarów próbek o wysokiej przenikalności dielektrycznej, w tym roztworów wodnych, o objętości większej niż 50 µl za pomocą techniki EPR  (Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny)

 Usługa będzie realizowana dla grantu o akronimie Kapilara w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0

Oferty należy złożyć na określonym w niniejszym zapytaniu formularzu ofertowym, w następujący sposób:
•   pocztą tradycyjną na adres: Centrum Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
oraz
•   pocztą e-mail skan oferty, podpisanej przez osoby upoważnione do podpisywania ofert, na adres:  inkubator@wum.edu.pl; Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości znakiem sprawy CTT/FS227/JSt/KM/2019/1

w terminie do 5 września 2019 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

ZałącznikWielkość
PDF icon zapytanie_ctt_fs227_jst_km_2019_1.pdf273.42 KB
Plik formul_ofertowy_ctt_fs227_jst_mk_2019_1.docx222.03 KB
PDF icon umowa_kapilara.pdf208.48 KB
31.07.2019 - 13:35 09.08.2019 - 11:00 CTT_FS227_AK_08_19/1
ZałącznikWielkość
Plik Formularz ofertowy222.42 KB
Plik Zapytanie ofertowe224.57 KB

 Usługa polegająca na:

·         przeprowadzeniu   konsultacji w zakresie ochrony praw własności przemysłowej i intelektualnej z 10 zespołami badawczymi. Zakładany czas konsultacji maksymalnie 3 godz. na zespół.

·         sporządzenie notatek ze spotkań ze wskazaniem ścieżki postępowania  dla zespołów badawczych  (wskazanie możliwości uzyskania patentów lub wzoru użytkowego).

 

Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.      Zamawiający oczekuje realizacji usługi w terminie od momentu podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia wystawionego przez Zamawiającego do dnia 7 lutego 2020 r.

  

29.03.2019 - 10:55 05.04.2019 - 16:00 CTT/DR/II.2.0/001/2019
ZałącznikWielkość
PDF icon uniewaznienie_postepowania.pdf86.1 KB

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1.       Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę o dzieło eksperta – Członka Komitetu Inwestycyjnego w projekcie Inkubator Innowacyjności 2.0.

 

2.       Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)         posiadają doświadczenie zawodowe w pracy w środowisku biznesowym (np. funduszy inwestycyjnych, firm consultingowych, firm z branży medycznej i farmaceutycznej)

b)         posiadają doświadczenie zawodowe w pracy w komercjalizacji wyników badań naukowych (np. firmie posiadającej dział R&D, jednostce naukowej, spółce spin-off, itp.)

 3.       Zakres zadań eksperta:

1)       Przeprowadzenie oceny merytorycznej w ramach Komitetu Inwestycyjnego ok. 20 wniosków złożonych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0,

b) Sporządzenia raportu z oceny merytorycznej przeprowadzonej przez członka Komitetu Inwestycyjnego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0

2)       Uwzględnienie uwag przekazanych przez Zamawiającego i naniesienie na ich podstawie poprawek w opracowanym materiale do dnia 06 maja br.

 

5.       Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 06.05.2019 r.

 6.       Kryterium oceny ofert – cena 100%

  

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl  

Termin nadsyłania ofert: 05.04.2019 r. do godz. 16:00

ZałącznikWielkość
Plik formularz_ofertowy.docx41.14 KB
Plik regulamin_komitetu_inwestycyjnego_29_03_2019.docx38.69 KB
Plik wzor_umowy_o_dzielo.rtf333.57 KB
Plik zapytanie.docx38.57 KB
PDF icon zapytanie_aktualizacja_04_04_2019.pdf114.36 KB
PDF icon uniewaznienie_postepowania.pdf86.1 KB