Technologie

Projekt Rezultaty projektu
Interaktywny system do podtrzymania i zwiększenia aktywności ruchowej osób starszych

kierownik projektu:
dr n. med. Piotr Pietras

Naukowcy z WUM opracowali interaktywny system nadzorujący i motywując poprzez gamifikację do uzyskania poprawy wydolności układu sercowo-krążeniowego. Kluczowym elementem rozwiązania jest urządzenie do treningu fizycznego dużych grup mięśniowych sprężone z aplikacją do treningu koordynacji, pamięci i funkcji poznawczych opartej na komputerowej analizie ruchu. Połączenie obu technologii wyzwala dodatkowy efekt synergii wpływającej na wzajemne zwiększenie ich efektywności i skrócenie czasu ćwiczeń.


PDF icon karta_technologiczna_urzadzenie_rehabilitacyjne.pdf
ISEE - roztwór optycznie oczyszczający i rozszerzający tkanki, służący do precyzyjnej akwizycji i segmentacji danych pochodzących z mikroskopii fluorescencyjnej

kierownik projektu:
dr Paweł Matryba

Technologia dotyczy roztworu chemicznego, który poprawia jakość uzyskiwanych obrazów z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej. Roztwór ISEE (Improved Segmentation with Benign Expansion) po nakropleniu na dowolną tkankę zwierzęcą łączy dwie unikatowe cechy: (1) doprowadza do tzw. optycznego oczyszczenia tkanki oraz (2) doprowadza do umiarkowanego i powtarzalnego rozszerzenia objętości tkanek o ~60-70% (tj. powoduje jej izometryczne wydłużenie o ~15% liniowo). Dzięki optycznemu oczyszczeniu tkanka staje się przezroczysta, w całości przewodzi światło lasera mikroskopu co pozwala na badanie grubych skrawków tkanek. Istotną zaletą roztworu ISEE jest prostota użycia (nakroplenie i odczekanie ~15 minut) i nietoksyczności. 

Co bardzo istotne, dotychczas zweryfikowano, iż rozszerzenie tkanki z ISEE nie powoduje jej deformacji, jest to rozszerzenie izometryczne. Po zastosowaniu ISEE komórki tkanki są nie tylko świetnie widoczne i łatwe do zliczenia, analizy w sposób ilościowy, ale również posiadają swój natywny kształt i położenie względem innych elementów tkanki. Ponadto, ISEE pozostaje kompatybilne ze znakowaniem fluorescencyjnym z wykorzystaniem zarówno barwników jądrowych, jak i przeciwciał połączonych z fluorescencyjnymi znacznikami. Znaczniki te nie ulegają istotnemu wyżarzeniu przez co najmniej miesiąc, co dodatkowo podkreśla niezwykłą użyteczność ISEE, kompatybilność z obrazowaniem w każdych warunkach.

Korzyści z zastosowania:

  • ułatwienie i zwiększenie dokładności badań 3D grubych wycinków tkanek zwierzęcych (poprzez oczyszczenie i optyczne powiększenie tkanek);
  • ISEE znacznie poprawia dokładność ilościowej analizy danych przeprowadzanej z najczęściej stosowanym oprogramowaniem przez biologów i bioinformatyków – ImageJ oraz Imaris;
  • kompatybilność z barwieniem jądrowym (jodek propidyny, Hoechst) oraz najczęściej stosowanymi związkami fluorescencyjnymi;
  • łatwość użycia roztworu.

PDF icon isee_-_karta_technologiczna_zatwierdz_pm.pdf
Kapilara do oznaczania rodnika melaniny in vivo metodą EPR z wykorzystaniem modelu embrionów danio pręgowanego

kierownik projektu:
dr Katerina Makarova

Nowa metoda prowadzenia badań in vivo na modelach zwierzęcych przy użyciu spektroskopii EPR w paśmie X z wykorzystaniem dedykowanego zestawu badawczego zawierającego innowacyjną kapilarę umożliwiającą pomiary EPR na modelach zwierzęcych. Technologia znajduje zastosowanie w badaniach parametrów biologicznych i/lub fizycznych organizmu modelowego, w tym poziomu rodników melaniny, płynności błony i poziomu krótkożyjących wolnych rodników. Powyższe zastosowanie technologii pozwala na prowadzenie precyzyjnych badań w zakresie rozwoju choroby i skuteczności terapii lekowych chorób nowotworowych (w tym przede wszystkim czerniaka), Alzheimera czy Parkinsona. Opracowana metoda badań in vivo przy użyciu EPR pozwala także na znaczne skrócenie czasu, uproszczenie i zmniejszenie kosztów badań przedklinicznych leków w związku z wykorzystaniem modelu embrionów danio pręgowanego (Danio rerio) w miejsce badań na modelach wyższych kręgowców (szczury, myszy). Metoda może być wykorzystana do stworzenia spersonalizowanego leczenia pacjentów z nowotworem skóry poprzez możliwość szybkiego testowania na modelu działania kilku leków jednocześnie i wyborze najskuteczniejszej kombinacji lekowej.

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon kapilara_makarova.pdf
Lekule - Lek do miejscowego stosowania w chorobach ucha środkowego i zewnętrznego

kierownik projektu:
prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk

Produkt leczniczy w postaci półpłynnej do stosowania zewnętrznego w leczeniu miejscowym zmian zapalnych ucha środkowego i zewnętrznego. Preparat zawiera unikalny skład substancji czynnych (przeciwzapalnych, przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych) i pomocniczych regulujących ciśnienie osmotyczne, lepkość, regulujących i stabilizujących pH, zwiększających rozpuszczalność substancji czynnych oraz poprawiających trwałość działania preparatu. Uzyskany w ramach projektu lek stosowany będzie u pacjentów w leczeniu miejscowym przewlekłego zapalenia uszu, we wczesnym okresie pooperacyjnym po operacjach ucha środkowego oraz do leczenia ucha zewnętrznego docelowo pozwalający na stosowanie przez pacjentów w warunkach domowych. Będący przedmiotem projektu produkt leczniczy oparty jest o zarejestrowane w Polsce substancje lecznicze.

Korzyści z zastosowania:

  • unikalny skład i właściwości fizykochemiczne pozwolą stosować nowy preparat u pacjentów z zapaleniem ucha zewnętrznego o etiologii bakteryjnej i/lub grzybiczej oraz we wczesnym i późnym okresie pooperacyjnym po operacjach ucha środkowego, dla których do tej pory nie znajdowano skutecznych rozwiązań terapeutycznych,
  • skrócenie czasu gojenia, zmniejszenie powikłań związanych z gojeniem ran pooperacyjnych uszu,
  • zwiększenie skuteczbiś profilaktyki zakażeń ucha środkowego

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon karta_technologiczna_lekule.pdf
Małocząsteczkowe związki chemiczne o potencjalnym zastosowaniu w terapii epilepsji lekoopornej

kierownik projektu:
dr hab. Maciej Dawidowski

Opracowane przez naukowców WUM pochodne pirolo[1,2-a]pirazyny wykazują szerokie spektrum aktywności przeciwdrgawkowej in vivo u zwierząt, również w modelach drgawek lekoopornych. Szczególnie interesująca jest wysoka aktywność w modelu mTLE - lekoopornej padaczki skroniowej, na którą nie opracowano do tej pory skutecznego leku.

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon karta_technologiczna_epilepsja.pdf
Metoda diagnozowania glikemii przy użyciu aplikacji mobilnej

kierownik projektu:
dr n. med. Agnieszka B. Niebisz

Metoda diagnozowania glikemii z wykorzystaniem aplikacji mobilnej rejestrującej próbkę głosu osób chorych na cukrzycę typu 1 i 2, sygnalizująca zmiany w poziomie glikemii. Jest sygnałem wczesnego ostrzegania wystąpienia objawów hipo i hiperglikemii.

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon Karta technologiczna
Nowa metoda nieinwazyjnej diagnostyki endometriozy

kierownik projektu:
prof. dr hab. Piotr Laudański

Przedmiotem technologii jest nowa metoda nieinwazyjnej diagnostyki endometriozy oraz różnicowania stopnia zaawansowania endometriozy bazująca na pomiarze zawartości i poziomów wybranych markerów oraz charakterystycznych profili markerów w próbce osocza wraz ze sprawdzeniem istnienia statystycznych różnic
w stężeniu wskazanych markerów i ich profili. Obecne dostępne nieinwazyjne metody diagnostyczne endometriozy takie jak badanie ultrasonograficzne oraz biochemiczne markery (np. CA125) nie pozwalają na wcześniejsze wyselekcjonowanie pacjentek z endometriozą, gdyż ich czułość i swoistość jest zbyt niska. Czułość i swoistość opracowanej metody diagnostycznej endometriozy jest obecnie w trakcie walidacji w ramach badania klinicznego i opiera się o oznaczenie profili markerów przy pomocy testów wybranych spośród testów immunoenzymatycznych (ELISA), radioimmunologicznych (RIA), cytometrii przepływowej oraz rezonansu powierzchniowych plazmonów (SPRI) lub z wykorzystaniem aptamerów. Opracowana nowa metoda diagnostyki endometriozy może być szeroko wykorzystana w procesie diagnozy choroby i jej rozwoju a także prowadzenia badań klinicznych nad terapiami lekowymi.

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon karta_technologiczna_endometrioza.pdf
Nowa metoda składowania probówek do badań laboratoryjnych

kierownik projektu:
prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański

Przedmiotem technologii jest nowy system składowania probówek zaprojektowanych w ergonomiczny sposób tak, aby można było je ustawiać jedna na drugiej. Użycie opracowanego systemu umożliwi bardziej ergonomiczne wykorzystanie nowoczesnych systemów chłodzących takich jak zamrażarki niskotemperaturowe
(-80 stopni) czy dewary na ciekły azot. Niejednokrotnie w przebiegu badań klinicznych dochodzi do rekrutacji bardzo dużej liczby pacjentów, od których pobierany jest różnego rodzaju materiał kliniczny. W procesie izolacji np. surowicy krwi niezbędne jest rozdzielenie próbek w optymalnej objętości do jak największej liczby probówek tak, aby w przyszłości można je było wykorzystywać bez konieczności rozmrażania i ponownego zamrażania materiału. Optymalizacja przechowywania probówek pozwoli na zmniejszenie kosztów prac laboratoryjnych poprzez optymalne wykorzystanie materiału przechowywanego w probówkach i sprzętu do zamrażania

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon karta_technologiczna_probowki.pdf
Nowa nieinwazyjna metoda diagnostyczna do rozpoznawania ogniskowego segmentalnego szkliwienia kłębuszków nerkowych i zmiany minimalnej u pacjentów z zespołem nerczycowym i białkomoczem

kierownik projektu:
dr n. med. Elżbieta Kuźma-Mroczkowska / dr hab. n med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska

Nowa nieinwazyjna metoda diagnostyczna do rozpoznawania ogniskowego segmentalnego szkliwienia kłębuszków nerkowych i zmiany minimalnej u pacjentów z zespołem nerczycowym i białkomoczem, polegająca na identyfikacji składników białkowych będących markerami jednego lub drugiego stanu patologicznego wykonywana przy wykorzystaniu celowanej analizy proteomicznej.


PDF icon karta_technologiczna_szkliwienie_pl.pdf
Nowa nieinwazyjna metoda leczenia niewydolności serca

kierownik projektu:
dr hab. n. med. Maciej Siński

Nowa metoda leczenia polega na zahamowaniu aktywności układu współczulnego, odbarczeniu chemoreceptorów kłębka szyjnego za pomocą systemu, który sekwencyjnie dozuje hiperoksyczną mieszankę oddechową.  Sposób podawania tlenu zapobiega ubocznym działaniom  będącym wynikiem hiperoksji. Nowa metoda leczenia polega na zahamowaniu aktywności układu współczulnego, odbarczeniu chemoreceptorów kłębka szyjnego za pomocą systemu, który sekwencyjnie dozuje hiperoksyczną mieszankę oddechową.  Sposób podawania tlenu zapobiega ubocznym działaniom  będącym wynikiem hiperoksji.

PREZENTACJA PROJEKTU - FILM


PDF icon Karta technologiczna

Strony